Om Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy Brasseriegruppen BG AB

Denna integritetspolicy gäller för samtliga bolag inom koncernen Brasseriegruppen BG AB (”vi”, ”oss” etc.). Vi behandlar dina personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, Dataskyddsförordningen, och tillämplig nationell lagstiftning.

Policyn gäller för alla personuppgifter som vi samlar in via våra digitala plattformar, när du skapar och använder ett konto i vårt lojalitetsprogram, bokar bord på någon av våra restauranger, registrerar dig till något av våra event, eller när du annars tar kontakt med oss.

Brasseriegruppen BG AB är tillsammans med varje enskild restaurang inom koncernen gemensamt personuppgiftsansvariga. Samtliga restauranger delar vissa administrativa system som förvaltas centralt av Brasseriegruppen BG AB. Informationen i dessa system delas mellan Brasseriegruppen BG AB och respektive restaurang inom ramen för ett koncerngemensamt samarbete för att vi ska kunna ge dig så bra service som möjligt och för att begränsa mängden lagring av dina personuppgifter. Varje enskild restaurang inom koncernen är ett majoritetsägt dotterbolag. De restauranger/bolag som omfattas av det gemensamma personuppgiftsansvaret är följande:

  • Pas d’Art | Pas Dart AB 556892-3790
  • Gastrotek Zink | Zink AB 556737-5349
  • Pontonen Sthlm | Kungsholmen & Pontonen AB 556682-4396
  • Il Tempo | Il Tempo AB 556863-5683
  • Orangeriet Bar & Café | Kungsholmen & Pontonen AB 556682-4396
  • Prinsen | Restaurang Prinsen i Stockholm AB 556204-5582
  • Trattorian | Kungsholmen & Pontonen AB 556682-4396
  • Villa Godthem | Restaurang Godt på Djurgården AB 556808-9923
  • East | East4 AB 556737-5646
  • Ricordi | Ricordi AB 556991-2206

Brasseriegruppen BG AB är ytterst ansvariga för fastställandet av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen och bär även ansvaret att informera dig om den personuppgiftsbehandling koncernen utför. Inom ramen för det gemensamma personuppgiftsansvaret har Brasseriegruppen BG AB utsetts som en gemensam kontaktpunkt för alla frågor om vår personuppgiftsbehandling och för utövandet av dina rättigheter.

Varje enskild restaurang inom koncernen är personuppgiftsansvarig för den behandling som respektive restaurang utför. Du har således rätt att utöva dina rättigheter mot varje enskild restaurang. Vi ber dig dock att i första hand kontakta Brasseriegruppen BG AB när du vill utöva dina rättigheter. Vi tar dataskydd på allvar och värnar om din integritet. Det är därför viktigt att du tar del av informationen i denna policy. Om du har frågor angående vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du längst ned i denna policy.

1. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, personliga e-postadresser, telefonnummer och dylikt, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. Vad är behandling av en personuppgift?
Med behandling avses varje handling som företas med en personuppgift. Det kan röra sig om allt från insamling och lagring, till ändring, användning eller radering.

3. När samlar vi in personuppgifter om dig?
Uppgifter som du själv lämnar till oss. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss när du exempelvis använder våra tjänster och deltar i våra evenemang, bokar bord på någon av våra restauranger, registrerar konto i vårt lojalitetsprogram via applikationen Brasseriegruppen, registrerar dig för vårat nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

Uppgifter från andra källor
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som delas med oss när du bokar bord på någon av våra restauranger digitalt genom Boka-Bord Sverige AB. De kategorier av personuppgifter som samlas in via tredje part är:

• Identifieringsuppgifter (namn)

• Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer)

• Kostpreferenser, inklusive information om allergier (se nedan om särskilda kategorier av personuppgifter)

Uppgifterna samlas in i ett gemensamt administrationssystem och lämnas därefter ut till aktuell restaurang.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter med syftet att kunna erbjuda dig bästa möjliga service och erbjudande. Du väljer själv om du vill dela dina personuppgifter med oss, och det är fullt möjligt att besöka våra restauranger utan att dela dina personuppgifter.

Väljer du att anförtro oss med dina personuppgifter kan vi använda dem för att:

• Administrera och tillhandahålla våra tjänster

• Hantera och administrera bokningar och förfrågningar

• Hantera kommunikation med kunder

• Tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden

• Inom ramen för lojalitetsprogrammet skräddarsy erbjudanden utifrån ditt kundmönster

5. Vad har vi för laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter?
För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

• Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig.

• Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

• Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vårt berättigade intresse är i förekommande fall ett intresse av

att marknadsföra oss. Du kan när som helst avsäga dig vidare marknadsföring och begränsa vår behandling av dina personuppgifter.

• Då du har lämnat samtycke till behandlingen.

6. Särskilda kategorier av personuppgifter
Uppgifter som du lämnar till oss angående allergier är uppgifter om hälsa och således en särskild kategori av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen artikel 9. För att få behandla dessa personuppgifter stödjer vi oss på den lagliga grunden samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke, och då kommer vi inte att i fortsättningen behandla uppgifter om dina allergier.

Personuppgifter angående allergier lagras endast i slutna, lösenordskyddade system och behandlas endast av behörig personal som måste ha tillgång till dessa uppgifter i samband med restaurangbesök. Vi delar inte under några omständigheter uppgifter om dina allergier med någon annan än den restaurang du samtyckt till att vi delar dem med.

Uppgifter om dina allergier behandlas endast för det restaurangbesök för vilket du gett ditt samtycke, därefter raderas dessa uppgifter.

Om du lämnar särskilt samtycke kan vi lagra uppgifter om dina allergier över tid så att du slipper uppge dessa inför varje besök.

7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som de samlats in för, exempelvis för att fullgöra ett avtal vi har med dig. Vi behandlar även dina uppgifter under en tid efter avslutat kundförhållande på den grunden att vi har ett berättigat intresse att marknadsföra oss mot dig och tillhandahålla dig erbjudanden. Du kan när som helst avsäga dig vidare marknadsföring, och då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Avsäger du dig inte marknadsföringen kan vi fortsätta denna behandling i upp till två år efter avslutat kundförhållande.

Vi kan även komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

8. Vilka kan vi dela dina uppgifter med?
Dina personuppgifter hanteras i ett gemensamt administrativt system som förvaltas av Brasseriegruppen BG AB. Vi delar dina personuppgifter med de restauranger/bolag med vilka vi är gemensamt personuppgiftsansvariga om och när du registrerar besök i någon av våra restauranger. Vi använder oss också av tredjepartstjänster inom vilka vi behandlar dina personuppgifter. Dessa tredjepartstjänster utför dock ingen självständig behandling. Vi har i de fall det krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal med berörda leverantörer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och utöva våra rättsliga intressen. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när så krävs till följd av lag eller myndighetsföreskrift.

9. Var behandlas dina uppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av oss inom EU/EES. Vår tjänsteleverantör HubSpot Inc kan dock i vissa fall lagra dina personuppgifter på servers i USA. Vi har säkrat att dina personuppgifter i detta fall hanteras på ett säkert sätt genom ett personuppgiftsbiträdesavtal med HubSpot Inc, där det framgår att vi vidtagit adekvata säkerhetsåtgärder. För det fall att vi använder oss av andra tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

10. Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina uppgifter
När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat. Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Återkalla samtycke med framtida verkan
Om vi behandlar dina personuppgifter på den lagliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför på den lagliga grunden intresseavvägning.

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsa behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår.

Dataportabilitet
Om du vill flytta de personuppgifter som du själv har delat med oss till någon annan så har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, maskinläsbart format.

Rätt att lämna klagomål
Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter på ber vi dig att kontakta oss på gastservice@brasseriegruppen.se

Du har också rätt att vända dig med eventuella klagomål till Datainspektionen.

11. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Brasseriegruppen BG AB
Birger Jarlsgatan 36, 2 tr.
114 29 Stockholm
E-post: gastservice@brasseriegruppen.se

12. Ändringar i integritetsskyddspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetsskyddspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen.

Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras till dig 

Rulla till toppen

Ladda ner vår app och få 5% på matnotan!

Brasseriegruppens app ger dig 5% rabatt på matnotan på samtliga våra krogar i samma sekund som du laddar ner den. Dessutom får du 20% rabatt på all take away.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse. Se vår integritetspolicy.